Meksyk: Groźby śmierci wobec krajowych i międzynarodowych obserwatorów

Zaniedbania państwa meksykańskiego narażają na niebezpieczeństwo życie i integralność osób, które są obrońcami i wspólnot autonomicznych, które bronią swoich ziemi.

Od listopada 2019 roku społeczność Nuevo Poblado San Gregorio (Nuevo San Gregorio), terytorium odzyskane w 1994 roku przez Armię Wyzwolenia Narodowego Zapatystów (EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional), jest stale atakowana przez grupę osób pochodzących ze społeczności otaczających ejido San Gregorio, Ranchería San Andrés Puerto Rico, Ranchería Duraznal i Ranchería Rancho Alegre, które wywłaszczyły około 155 hektarów należących do zbiorowego terytorium Autonomicznej Gminy Lucio Cabañas Zapatista Rebel, z Caracol 10 „Kwitnącego Nasienia Rebelii”, z Junty Dobrego Rządu „Nowy Świt w oporze i buncie dla życia i ludzkości” w Chiapas w Meksyku. Centrum Praw Człowieka im. Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) udokumentowało i potępiło agresje oraz próby przymusowego wysiedlenia i wywłaszczenia terytorialnego procesu autonomii Zapatystów na trzy poziomy rządowe.

3 marca 2021 roku we wspólnocie zainstalowano obóz Brygad Obywatelskich Obserwacji (BriCO, Brigadas Civiles de Observación). Do tej pory w tym roku brygady udokumentowały 21 ataków na 5 rodzin (27 osób), które mieszkają w Nuevo San Gregorio, które obejmują od zastraszania do gróźb śmierci, przemocy seksualnej i tortur, a także ataków fizycznych, kradzieży bydła i niszczenia mienia; odcięcia wody, nadzoru i utrudnień, kontroli i wymuszeń za bezpłatny transport, a także porwań ludzi. Terytorium zostało ogrodzone drutem kolczastym, odmawiając prawa do godnego życia, żywności, zdrowia i edukacji.

Groźby, nękanie i zastraszanie ze strony grupy osób potęguje fakt, że państwo meksykańskie nie zajęło się tą sytuacją, mimo że zostało poinformowane o wydarzeniach przez Frayba. Fakt ten pogłębia zagrożenie dla życia, bezpieczeństwa i integralności ludności, a także obserwatorów BriCO, którzy w ostatnich tygodniach byli celem gróźb.

Przez dwa tygodnie grupa agresora nasiliła swoje akty wywłaszczenia i kierowała poważne groźby pod adresem BriCO. W dniach 10, 15 i 19 czerwca 2022 r. brygady ponownie zarejestrowały ataki zagrażające życiu, bezpieczeństwu i nietykalności osobistej BAEZLN[1], a także ryzyko przymusowego wysiedlenia całej społeczności i poważne naruszenia prawa do swobodnego podróżowania w regionie. Tak jak porwanie, złe traktowanie i wymuszenie, które miało miejsce 19 czerwca ubiegłego roku, dźwigu i jego personelu zakontraktowanego przez organizację El Puente na okres 7 godzin. Specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw ludności tubylczej oraz specjalny sprawozdawca ds. praw człowieka osób wewnętrznie przesiedlonych zostali poinformowani o tej sytuacji, jak również ambasady, których obywatele przebywają w tej społeczności. Mimo to trzy szczeble władzy zachowują śmiertelne milczenie w obliczu tych wydarzeń.

W obliczu tej sytuacji we Fraybie, podjęliśmy decyzję o zawieszeniu obozu obserwacyjnego w Nuevo San Gregorio, starając się chronić życie i integralność obserwatorów krajowych i międzynarodowych.

W ciągu 28 lat pracy BriCO rzadko musieliśmy zawieszać obozy obserwacyjne ze względu na groźby i poważne zagrożenie życia obserwatorów. Państwo meksykańskie nie chroni prawa do obrony praw człowieka, mimo że podpisało i ratyfikowało Deklarację Narodów Zjednoczonych o prawie i obowiązku jednostek, grup i instytucji do promowania i ochrony praw człowieka i powszechnie uznanych podstawowych wolności.

Ten kontekst zagraża Autonomii i Samostanowieniu Narodów, jak również pracy w zakresie obrony i promocji praw człowieka, którą prowadzimy z Frayby. Będziemy jednak nadal wskazywać na te akty przestępcze, które łączą się z łamaniem praw człowieka, a także wytrwale spotykać się z odpowiednimi mechanizmami obrony praw podstawowych, aby rządy federalne i stanowe obudziły się i skutecznie działały przeciwko grupom agresorów, które kontynuują akty przestępcze w obliczu tego, co obecnie jest stałą i pogłębiającą się bezkarnością.

Jako Frayba będziemy kontynuować dokumentowanie i potępianie sytuacji BAEZLN w Nuevo San Gregorio i domaganie się poszanowania terytoriów autonomicznych, dlatego też wzywamy krajowe i międzynarodowe społeczeństwo obywatelskie do wystąpienia w obronie życia, w obronie terytorium, w obronie bezpieczeństwa i integralności osobistej mieszkańców wspólnoty i stanowczo domagamy się, aby państwo meksykańskie wypełniło swój obowiązek zagwarantowania i ochrony pracy w obronie praw człowieka.

schoolsforchiapas.org
Pierwotnie opblikowane po hiszpańsku przez Fraybę w środę 29 czerwca 2022

[1] BAEZLN – litery w języku hiszpańskim oznaczające bazy wsparcia EZLN (bases de apoyo del EZLN).,