[5 lipca 2021, warszawa] Przyszłość bez dyktatury? O sytuacji w białorusi

[niżej po polsku / ниже по-русски]

A Future without Dictatorship?
Presentation about the political situation in belarus.

More than a year ago, people in belarus revolted against Lukashenko on an unprecedented scale. The streets not only of the capital, but also of many small towns were packed with protesters demanding Lukashenko’s resignation and the dismantling of the dictatorship. The authorities responded with bullets and tear gas. More than 6,000 people were detained during the first 3 days of protests. Torture, beatings and killings of opponents of the regime became the norm for the country.

In spite of all the challenges, people continued to take to the streets every Sunday for 4 months. Many believed that the regime had very little time left. But the dictator held out, and now political cleansing is taking place in belarus. All unwanted people are put in jail, including anarchists and anti-fascists.

One of the belarusian activists will tell you about the situation in the country, the repression the society and the anarchist movement have faced, as well as about the possible future.

During the event, money will be raised for the ABC-Belarus.

Presentation in English

On June 5th at 6:30 PM at ADA Puławska (Puławska 37 street)

event on facebook


Przyszłość bez dyktatury?
Prezentacja na temat sytuacji politycznej w białorusi.

Ponad rok temu ludność białorusi zbuntowała się przeciwko Łukaszence na niespotykaną dotąd skalę. Ulice nie tylko stolicy, ale i wielu małych miasteczek były pełne protestujących, domagających się dymisji Łukaszenki i likwidacji dyktatury. Władze odpowiedziały kulami i gazem łzawiącym. W ciągu pierwszych 3 dni protestów zatrzymano ponad 6000 osób. Tortury, bicie i zabójstwa przeciwników reżimu stały się normą dla kraju.

Pomimo wszystkich przeciwności, ludzie nadal wychodzili na ulice przez 4 kolejne miesiące, w każdą niedzielę. Wielu uważało, że dni reżimu są policzone. Ale dyktator utrzymał się na stanowisku i teraz w białorusi przeprowadzane są czystki polityczne. Wszystkie niewygodne dla reżimu osoby trafiają do więzień, w tym anarchiści i antyfaszyści.

Jeden z białoruskich aktywistów opowie wam o sytuacji w kraju, represjach, z którymi mierzy się społeczeństwo i ruch anarchistyczny, a także o możliwej przyszłości.

Podczas wydarzenia będzie prowadzona zbiórka na rzecz ACK Białoruś.

Prezentacja w języku angielskim

5 lipca o 18:30 na ADA puławska (ul. Puławska 37)

wydarzenie na facebooku


Будущее без диктатуры?
Презентация о политической ситуации в Беларуси.

Больше года назад народ в Беларуси восстал против Лукашенко в невиданных ранее масштабах. Улицы не только столицы, но и многих небольших городков были забиты протестующими, требующими отставки Лукашенко и демонтажа диктатуры. Ответом властей стали пули и слезоточивый газ. За первые 3 дня протестов было задержано более 6000 человек. Пытки, избиения и убийства противников режима стали нормой для страны.

Вопреки всем вызовам люди продолжали выходить на улицы на протяжении 4 месяцев каждое воскресенье. Многие считали, что режиму осталось совсем немного. Но диктатор устоял и теперь в Беларуси проводятся политические зачистки. Сажают всех неугодных, в том числе и анархистов с антифашистами.

Один из беларуских активистов расскажет вам о ситуации в стране, репрессиях с которыми столкнулось общество и анархическое движение, а так же о возможной будущем.

Во время мероприятия будут собираться деньги на АЧК-Беларусь.

Презентация на английском языке

5 июля в 18:30 на улице ADA Puławska (ул. Пулавская 37)

мероприятие на Фейсбуке