Pozorny pokój – cicha wojna. Solidarnie ze społeczeństwem ukrainy

(русский внизу)

W imieniu różnych grup anarchistycznych z Warszawy zapraszamy was na demonstrację 24 lutego w rocznicę wybuchu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, żeby okazać solidarność ze społeczeństwem Ukrainy, które walczy o swoje życie i wolność od imperialnej dominacji i terroru. Tego dnia chcemy wezwać społeczność międzynarodową do aktywnego protestu przeciw polityce ich państw, które nawołują do zawieszenia broni i negocjacji z reżimem Putina. Zawieszenie broni na danym etapie tylko da Rosji możliwość odpoczynku i umocowania się na okupowanych terytoriach, żeby później z pełną siłą znów uderzyć w Ukrainę. W takiej sytuacji drastycznie spadają szanse na odzyskanie terytoriów, okupowanych przez Rosję, a ich ludność jeszcze długo będzie doświadczać represji i terroru.

Chcemy powiedzieć NIE dla jakiejkolwiek współpracy z reżimem Putina i wyrazić swoją solidarność nie tylko z naszymi towarzysz:kami, które w tej chwili walczą na froncie lub działają humanitarnie, ale i z całym społeczeństem Ukrainy, które w ciągu dwóch lat stawia opór i walczy z konsekwencjami agresji rosyjskiej.

Pozorny pokój to cicha wojna!


Беларуские анархисты в Варшаве, Прамень, Warszawska Formacja Anarchistyczna


Мы, различные группы анархист:ов Варшавы, приглашаем присоединиться к нам на демонстрации 24 февраля, в годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину, чтобы выразить солидарность с народом Украины, который борется за свою жизнь и свободу от имперского господства и террора.

В этот день мы хотим призвать международное сообщество к активному протесту против политики своих стран, выступающих с призывами к перемирию и переговорам с путинским режимом. Заключение перемирия на данном этапе лишь даст России возможность отдохнуть и закрепиться на оккупированных территориях, чтобы позже снова нанести удар по Украине с полной силой. В такой ситуации и без того небольшие шансы вернуть оккупированные Россией территории сводятся к минимуму, а их население еще долгое время будет подвергаться репрессиям и террору.

Мы хотим сказать „НЕТ” любому сотрудничеству с путинским режимом и выразить солидарность не только с нашими товарищ:ками, которые сейчас сражаются на фронте или занимаются гуманитарной деятельностью, но и со всем обществом Украины, которое на протяжении двух лет сопротивляется и борется с последствиями российской агрессии.

Худой мир – пролог к войне!

Беларуские анархисты в Варшаве, Прамень, Warszawska Formacja Anarchistyczna