ACAB Fest | Dni Antywięzienne | Urodziny Szpili [29-30 września]

Русский перевод готовится
eng below

29-30 września 2023
Warszawa, ADA Puławska (Puławska 37)

Zapiszcie w kalendarzu! Nadchodzi najlepsza antyrepresyjna impreza tego roku! Ekipa ACAB Fest, Warszawski Anarchistyczny Czarny Krzyż i Kolektyw Szpila łączą siły, aby zaprosić Was na dwudniowe wydarzenie:

Przeciwko policji
Przeciwko więzieniom
Przeciwko represjom

Dyskusje, filmy, wymiana doświadczeń i umiejętności. Poza tym benefitowe dziary, acabowo-antywięzienno-szpilowy merch, wyjątkowe koncerty (rapsy!), teatr improwizowany i taniec. Wszystko w klimacie odzyskiwania ulic.

Przeciwko policji, bo nieprawdą jest, że przemoc stosują w niej tylko czarne owce lub zgniłe jabłka. To cała instytucja jest zgniła, a jej istnienie i pozycja opierają się na przemocy i bezkarności.

Przeciwko więzieniom, bo mówienie, że służą one ochronie ludzi to mit. Więzienia służą kontroli społeczeństwa, kontroli przez strach, że kiedyś znajdziemy się po drugiej stronie krat.

Przeciwko represjom, bo nie pozwolimy się zastraszyć. Zawsze będziemy działać na rzecz lepszego świata, i solidarnie stawać w swojej obronie. Nigdy nie będziesz szła sama nie jest pustym hasłem. To idea, którą wcielamy w życie.

Lato i jesień 2023 w Polsce naznaczone są kampanią wyborczą. Oprócz obietnic programowych, politycy prześcigają się w szukaniu wrogów publicznych. Nie wiemy kto tym razem stanie się wrogiem numer 1, jednak razem chcemy budować solidarnościowe struktury, które przetrwają każdy – nawet najbardziej absurdalny – pomysł z ich strony. Dlatego wydarzenie jest nie tylko benefitem na każdą z trzech ekip (ACAB fest, ACK, Szpila). To benefit na szerokie działania antyrepresyjne. W miastach, w małych miejscowościach, na pograniczu polsko-białoruskim.

Więcej info pojawi się już wkrótce!

Za przeciwkowiezieniom.noblogs.org


29-30 September 2023
Warsaw, ADA Puławska (37 Puławska street)

Save the date! The best anti-repression event of the year is coming! ACAB Fest crew, Warsaw Anarchist Black Cross and Szpila Collective are joining forces to invite you to a two-day event:

Against the police
Against prisons
Against repression

Discussions, movies, exchange of experiences and skills. Plus benefit knits, acab-anti-prison-Spila merch, unique concerts (raps!), improvised theatre and dance. All in the climate of reclaiming the streets.

Against the police, because it is not true that only black sheep or rotten apples do violence in the police. It is the whole institution that is rotten, and its existence and position are based on violence and impunity.

Against prisons, because to say that they serve to protect people is a myth. Prisons serve to control society, control by the fear that one day we will find ourselves on the other side of the bars.

Against repression, because we will not let ourselves be intimidated. We will always act for a better world, and stand in solidarity to defend ourselves. You will never walk alone is not an empty slogan. It is an idea that we put into practice.

The summer and autumn of 2023 in Poland are marked by an election campaign. Besides programme promises, politicians are competing to find public enemies. We do not know who will become enemy number 1 this time, but together we want to build solidarity structures that will survive any – even the most absurd – idea on their part. That is why the event is not only a benefit for each of the three teams (ACAB fest, ABC, Szpila). It is a benefit for wider anti-repression activities. In cities, in small towns, on the polish-belarusian border.

More info will be coming soon!

From przeciwkowiezieniom.noblogs.org